เทศบาลตำบลหนองแก
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nong-kae.go.th
นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาชา
นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาชา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก
0812619501
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
20   คน
สถิติทั้งหมด
143079   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ภาพกิจกรรม ทต.หนองแก
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • การประกาศเจตจำนงค์การต่อต้านการทุจริต
  การประกาศเจตจำนงค์การต่อต้านการทุจริต
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหน...
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหน...
 • โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลาก...
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลาก...
 • โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ...
  โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ...
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหน...
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหน...
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแก สมัยสามัญ ส...
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแก สมัยสามัญ ส...
 • วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 0...
  วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 0...
 • วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30น....
  วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30น....
 • วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น....
  วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น....
 • วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายเกรียงศักดิ์...
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายเกรียงศักดิ์...
 • วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00น....
  วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00น....
 • วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์...
  วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์...
 • วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00น....
  วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00น....
 • วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30น....
  วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30น....
 • วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13.3...
  วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13.3...
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ...
  วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ...
 • โครงการ ความสุข 5 มิติ ผู้สูงอายุ กาย...
  โครงการ ความสุข 5 มิติ ผู้สูงอายุ กาย...
 • เทศบาลตำบลหนองแกจัดประชุมสภาเทศบาลฯ ส...
  เทศบาลตำบลหนองแกจัดประชุมสภาเทศบาลฯ ส...
นายศราวุธ เอื้องสัจจะ
นายศราวุธ เอื้องสัจจะ
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองแก
0910037588
เทศบาลตำบลหนองแก

เลขที่ 239 ม.4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210
043-296368 043-296368 saraban@nong-kae.go.th

Q&A
0812619501
line หน่วยงาน
043-296368
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองแก
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองแก
โทร.043-296368

ซื้อพันธุ์ไม้ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม มอบพันธุ์ไม้ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2567
โครงการปรับปรุงตลาดสด
11/06/2567
จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองแก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook เทศบาลตำบลหนองแก
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมสรรพากร
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงบประมาณ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศาลปกครอง
 • กรมจัดหางาน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • โยธาไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ออมสิน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมทางหลวง
 • สถ.จ.ขอนแก่น